Vul een zoekwoord in

Bureau levert rapport op naar aanleiding van artikel Follow the Money

Nijmegen, 9 april 2024 - Vorig jaar december publiceerde het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money een artikel waarin werd gesuggereerd dat VIGO maatschappelijke middelen niet zakelijk en rechtmatig zou hebben besteed en dat er sprake zou zijn van (de schijn van) belangenverstrengeling. Om dit te onderzoeken gaf de raad van toezicht (RvT) van VIGO een onafhankelijk onderzoeksbureau (bureau IG&H) opdracht hier feitenonderzoek naar te doen. Ook analyseerde het bureau het bestuurlijk handelen binnen VIGO en het toezicht op het bestuur. Vandaag maakt de RvT van VIGO het rapport openbaar.

Conclusies
De conclusies op basis van het onderzoek zijn als volgt:

  • Er zijn geen aanwijzingen dat middelen die bedoeld waren voor innovatie onrechtmatig zijn besteed.
  • Er zijn ook geen aanwijzingen dat middelen zijn aangewend die bedoeld waren voor jeugdzorginstelling Pactum dan wel voor TBS-kliniek de Rooyse Wissel, beide onderdeel van VIGO.
  • Er is niet gebleken dat de Governancecode Zorg 2022 is overtreden. Op onderdelen kan wel de vraag gesteld worden of op alle momenten, hoewel dat formeel niet verplicht was, wel in de geest van deze governancecode is gehandeld.
  • Voor zover er sprake was van (de schijn van) belangenverstrengeling, is dit nu niet meer aan de orde. Ook is de overeenkomst met de bestuursadviseur inmiddels beëindigd.

Het volledige rapport is in te zien via deze link. Evenals de aanbiedingsbrief van de raad van toezicht.

Vooruitblik
Kijkend naar de krappe arbeidsmarkt en de beperkte middelen blijft innovatie belangrijk. Samen met externe financiers blijft VIGO de zorg dan ook innoveren. VIGO geeft aan dat er lessen zijn geleerd als het gaat om hoe hier invulling aan te geven met elkaar:

  • de medezeggenschap had beter bij deze ontwikkelingen moeten worden betrokken;
  • actiever toezicht is nodig op grote innovatieprojecten als het platform ecosysteem;
  • het is noodzakelijk transparant te zijn over de resultaten en de daarbij behorende inzet van mensen en middelen.

De bedoeling van het platform ecosysteem (PES)
Het PES heeft als bedoeling de zorg te innoveren om zo:

  • een blijvende toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en
  • beter beheersbare zorgkosten te realiseren.

In deze innovatie staat de versterking van de eigen kracht en regie van de mens centraal. Met een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt, wil VIGO de zorg op zo’n manier organiseren dat minder hulpverleners met behoud van kwaliteit meer mensen kunnen helpen. De te ontwikkelen innovaties vanuit het PES zijn niet alleen voor VIGO zelf, maar voor de gehele ggz beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ewoud Nysingh, Tel: 06-21 84 11 40