Vul een zoekwoord in

Kenniskring

Problemen en zorgvragen hangen vaak samen met de context waarin cliënten leven. Een duurzame oplossing voor deze problemen kunnen we dus alleen bereiken met een integrale benadering. Met als uitgangspunt: de cliënt in zijn context - en alles wat daar nodig is.

Problemen kunnen immers vanuit verschillende perspectieven verklaard worden en hebben invloed op elkaar. Daarom is het essentieel om ook in complexe situaties kennis in samenhang te brengen, om zo tot een integrale behandeling te komen.

Vanuit deze integrale visie zijn er (vooralsnog) vijf thema’s benoemd waarbinnen elke dochterstichting eigen activiteiten, knelpunten en/of ontwikkelingen initieert en deze samenbrengt in een ‘kenniskring’. De kenniskringen zijn gevormd op basis van een gedeelde belangstelling op het thema en het in samenwerking delen en eventueel verder ontwikkelen van de kennis en ervaring. Elke kenniskring is samengesteld uit leden van verschillende VIGO dochterstichtingen die geïnteresseerd zijn in het thema en heeft drie doelstellingen: kennis en ervaring 1) verbinden en 2) delen tussen de verschillende dochterstichtingen en indien nodig kennis en ervaring 3) ophalen of samen ontwikkelen binnen KEI .

  1. Risico-gestuurde zorg (subthema’s o.a. veiligheid, stabilisatie, behandeling vanuit risicotaxaties, de combinatie van dader- en slachtofferschap, balans tussen beheersen en behandelen, risicocheck in kader veilig huisbezoek, vroegsignalering, Risk-Needs-Responsivity en de What Works principes).
  2. Trauma-geïnformeerde zorg (subthema’s o.a. Matched Care versus Stepped Care, geïntegreerde zorglijn, voorkomen van adversed experiences tijdens behandeling/opname, opname vermijdende behandeling, suïcidaliteit, afzonderen en separatie, inzetten van dwang en drang, schematherapie)
  3. Huiselijk geweld en verwaarlozing (subthema’s o.a. Adversed Child Experiences (ACEs); de drie lessen inspectierapport calamiteiten:1) volwassenproblematiek = kindproblematiek, 2) vrijwillig is niet vrijblijvend en 3) structureel kwetsbaar versus eigen kracht; forensische kennis bij weging problematiek, vechtscheidingen, meldcode)
  4. De integrale behandeling van complexe problematiek vanuit levensloopperspectief en systeem (subthema’s o.a. cultuur, LVB, suïcidaliteit, emotie-regulatie, comorbiditeit met psychiatrie, 18+ problematiek, werken op snijvlak strafrecht en civielrecht)
  5. Stimuleren van een duurzame, veilige participatie (subthema’s o.a. beschermende factoren, good lives model, empowerment, herstelbevordering, normalisatie/resocialisatie, SCM, Schematherapie)