Vul een zoekwoord in

Onze visie

We willen echt iets betekenen voor mensen bij wie het soms tegen zit. Ze weer op weg helpen waar het kan. Het liefst zo vroeg mogelijk, zodat ze een toekomst hebben zoals iedereen. De vraag neemt toe, maar wordt ook steeds complexer. Dat vereist andere manieren van zorg bieden, andere manieren van werken. Kortom, om een eigen visie op integrale zorg, begeleiding en behandeling.

Integrale behandeling vanuit levensloop en systeem

Problemen en zorgvragen hangen vaak samen met de context waarin cliënten leven. Een duurzame oplossing voor deze problemen kunnen we alleen bereiken met een integrale benadering. Met als uitgangspunt: de cliënt in zijn context - en alles wat daar nodig is. Ernstig probleemgedrag (ook op volwassen leeftijd) kan vaak begrepen worden vanuit de gezinnen waar mensen in opgroeien. Zorg, behandeling of begeleiding bieden betekent daarmee automatisch ook zorg, behandeling en begeleiding verlenen aan het systeem en andersom.

Patiënt in de regie

Patiënten staan centraal in onze visie, niet de aandoening die ze hebben. We stellen onze patiënten de vraag: wat wil jij? Ze zijn daarmee zelf aan zet en voeren hun eigen regie. Wie de behandeling doet, wanneer, op welke plek. Aan ons de rol om mensen zoveel mogelijk te faciliteren. De technologie ontwikkelt zich razendsnel en dat maakt dat meer mensen steeds meer zelf kunnen regelen op een moment dat dit hen het beste uitkomt. Dat betekent een omslag in de zorg. We richten onze zorg in op de wensen en behoeften van de patiënt. De patiënt is partner en wij richten ons daar naar.

Zorg thuis in de eigen omgeving

Zorg moet gemakkelijk te vinden zijn. Toegankelijk en heel dichtbij. Thuis, in de praktijk van de huisarts of in de wijk. Hierbij zetten we samen met huisartsen en andere zorgaanbieders slimme innovaties in. We creëren een passend aanbod van zinnige zorg door nauw samen te werken in netwerken van ketenpartners, zoals huisartsen en wijkteams. Het eigen sociale netwerk rond patiënten is cruciaal.

Digitaal je gezondheid regelen

Patiënten kunnen steeds meer zelf regelen als het om hun gezondheid gaat. Als het even kan ook direct, los van tijd en plaats. Digitale technologie vervult hierin een sleutelrol. Het wordt normaal om online een behandelaar te vinden. Om met lotgenoten te chatten, online te communiceren met behandelaars en gemakkelijk het dossier te delen met andere zorgverleners. Alles waar en wanneer het de patiënt uitkomt. We verbinden mensen aan zorg die optimaal van kwaliteit is en perfect bij hen past.

Geen schotten maar netwerken

De patiënt wil de beste zorg, persoonlijk en helemaal op maat. Een persoonlijke invulling vraagt van ons dat we flexibiliteit in ons aanbod weten te organiseren en intensief samenwerken, actief informatie delen, samenwerken in een groot netwerk, dwars door alle schotten heen. Organisaties voor jeugdhulp, ggz en (L)VB samenwerken met elkaar en met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en organisaties voor volwassenenzorg. Samen vormen ze effectieve netwerken met de juiste kennis over en ervaring met complexe problemen en risico’s. Zeker als er sprake is van meervoudige problematiek is trans-disciplinair werken noodzakelijk. We werken samen vanuit een holistische blik: wat is er verder nog nodig? Zo wordt de juiste kennis op tijd bereikbaar en kunnen we samen aan de slag met systeemzorg en een levensloopbenadering. Waardoor we bij complexe problemen tot een fundamentele, duurzame oplossing kunnen komen. We voorkomen of verkleinen de kans op uitval en terugval en bevorderen zo optimale participatie in de samenleving.

Innovatie en kennisdeling

De bundeling van krachten maakt het mogelijk om innovatiekracht te versterken. We werken intensief samen met kenniscentra en universiteiten. Dit zorgt voor betere kennis en aansluiting bij de stand van de wetenschap en voor het aantrekken en behouden van boegbeelden op het gebied van kennis en ontwikkeling. Dat is belangrijk, om tot een vernieuwend zorgaanbod te kunnen komen.